🏍 Regelverk/villkor

Bikers Mot Mobbnings Regelverk och Villkor

Allmän information

Bikers Mot Mobbning, härmed benämnd BMM, är det nationella sätet för BMM. Alla skall rätta sig efter plattformens regelverk.

Alla frågor kring regelverket skall ställas till grundaren för BMM.

Regelverk

BMM´s regelverk har i syfte att reglera vår verksamhet, plattform, förhållningssätt, ledningsprocess och värderingar samt ge förtydligande och vägledning.

🏍

Plattformens medverkandes rättigheter
 1. Delta i alla BMM´s aktiviteter; möten, träffar, evenemang, korteger. De som för fram bil vid kortege, som drivande motorfordon, åker alltid sist i kortegen.
 2. Rösträtt vid årsmöte, för medlem har betalt medlemsavgift (senast 31 december föregående år) och fyllt lägst 18.
 3. Bära BMM patch med eget unikt och personligt medlemsnummer.

🏍

Plattformens medverkandes skyldigheter och åtaganden

 1. Följa och efterleva BMM´s regelverk samt följa och respektera beslut.
 2. Hålla sig informerad om aktiviteter och uppdateringar vilka publiceras på BMM’s hemsida samt vår Gillasida på Facebook.
 3. Visa omtanke, hänsyn och respekt och stå upp för BMM’s värderingar.
 4. Utföra erhållna och accepterade uppdrag inom BMM på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt.
 5. Respektera och följa instruktioner vilka delgivits av Road Officer och/eller Road Captain i samband med körningar och evenemang.

🏍

Plattformens medverkandes skyldigheter samt i samband med körning/korteger
 1. Vara nykter, drogfri och utvilad.
 2. Komma i tid till uppsamlingsplatsen och dessförinnan ha genomfört säkerhetskontroll på sin mc.
 3. Komma till uppsamlingsplatsen fulltankad – alla ska inte behöva vänta.
 4. Lyssna och följa utsedd Road Captain’s anvisningar och instruktioner.
 5. Informera utsedd Road Captain om man är ovan förare.
 6. Avser man avvika under körningen ska detta i förväg meddelas till Road Captain.
 7. Under hela körningen och i kortegen hålla sin tilldelade plats (om sådan tilldelats).
 8. Vara uppmärksam och fokuserad.

🏍

Plattformens medverkandes rättigheter

Att delta i alla BMM´s aktiviteter; träffar, evenemang, korteger. De med enbart bil som drivande motorfordon åker alltid sist vid kortege.

🏍

Immateriella rättigheter

BMM´s logotype

Ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättighet.

Logotypen får inte användas, publiceras, reproduceras, förmedlas, tryckas eller spridas på något annat sätt än anvisats och i förväg skriftligen godkänts av BMMs grundare.

Copyright

Plattformens medverkande får ej för eget bruk kopiera delar av eller hela dokument, mallar eller presentationer vilka utvecklats och biställts av BMM. Allt tillhandahållet BMM´s material ska endast användas i sitt sammanhang och i samband med BMM aktiviteter och enbart i BMM’s syfte med godkännande av grundaren.

Hemsida

BMM´s hemsida (www.bikersmotmobbning.se) ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättigheter.

Patchen

Ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättighet.

BMM har ingen kravprofil på var patchen sätts på plattformens medverkandes MC klädesplagg. Patchen får inte användas, publiceras, reproduceras, förmedlas, tryckas eller spridas på något annat sätt än anvisats och i förväg skriftligen godkänts av BMM´s grundare..

Bikers Mot Mobbning är en neutral, familjeinriktad plattform.

Vid tveksamheter, kontakta: info@bikersmotmobbning.se.

🏍

Press och Media

Får aldrig tillkallas av Bikers Mot Mobbning utan vårdnadshavares godkännande eller förfrågan. Tar vårdnadshavare själv kontakt med media, står detta under dennes ansvar. BMM är skyldiga att informera om detta.

All presskontakt ska generellt hänvisas till grundaren.

BMM är en demokratisk, partipolitiskt, etniskt- och religiöst obunden plattform – vilket ska prägla kommunikationen och vårt inbördes bemötande även på sociala medier. Ingen publicering av politisk, religiös eller rasistisk karaktär får förekomma eller accepteras.

Respekt, god ton och omtanke ska tillämpas i all kommunikation och i alla inlägg på Gillasidan.

Huvudsyftet är inbördes kommunikation och informationsspridning rörande BMM.

Upplagt material på nätet finns kvar för alltid och således ska gott omdöme tillämpas. Vid misstag eller felaktigheter ska omgående rättning göras av utläggaren/författaren. Det är författaren/utläggaren som är ansvarig för innehåll, publicerat material och källgranskning för allt denne lägger ut/publicerar.

Vid frågor eller anmälan om olämplig/otillbörlig publicering ska grundaren kontaktas. Spridning av rasistisk, grovt stötande och/eller förnedrande information där BMM namnges kommer leda till förbud att delta vid BMM arrangemang.

🏍

Intern kommunikation

Kommunikationen ska alltid präglas av tydlighet, inbördes respekt, god ton och omtanke med BMM i fokus.

Ryktesspridning, personliga påhopp, vulgära och rasistiska uttryck tolereras inte. Vid förekomst bör grundaren och förutsatt att kommunikationen sker på internet, kontaktas.

Plattformens medverkande ska i första hand vända sig direkt och personligen till grundaren avseende frågor, förslag, synpunkter eller klagomål. Osaklig eller destruktiv kritik kommer ej att beaktas.

🏍

Körningar

Syns vi så finns vi – det är väsentligt att vi syns på vägar och gator. Körningar och korteger ger oss inte bara glädje och samvaro men gör oss synliga för allmänheten och inte minst barn och ungdomar som kanske är i behov av vårt stöd.

Dessa körningar exkluderar eventuella riktade körningar/korteger/evenemang och/eller andra BMM aktiviteter vilka kan uppkomma med kort varsel.

🏍

SÄKERHET

Vägtrafikanters säkerhet skall alltid prioriteras.

 1. Vi följer gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar i samband med körningar.
 2. Vi är nyktra, drogfria och utvilade innan vi kör.
 3. Säkerhetskontroll ska ha genomförts innan man kommit till uppsamlingsplatsen.
 4. Planerade korteger eller gemensamma körningar ska ställas in vid dåliga väderförhållanden.
 5. Vi respekterar och följer Road Officer och/eller Road Captain’s instruktioner.

🏍

MISSBRUK OCH DROGER

BMM vänder sig mot och tar avstånd från all form av drogmissbruk.

Plattformens medverkande får inte delta i några av BMM arrangerade publika aktiviteter eller publika aktiviteter där BMM officiellt medverkar i, under inflytande av droger eller alkohol. Samma gäller i all kontakt och möte med barn och ungdomar i samband med BMM aktiviteter. Överträdelse kan leda till förbud att medverka.

BMM förutsätter och kräver att medverkande vid alla körningar är nyktra och drogfria. BMM kan inte iklä sig ansvar för individens nykterhet och drogfrihet men vid misstanke om motsatsen ska Road Officer och/eller Road Captain avvisa medverkande och/eller följare från att delta i körningen. Road Officer och/eller Road Captain beslut ska respekteras.

🏍

KRÄNKANDE OCH FÖRSTÖRANDE BETEENDE

BMM tar avstånd från mobbning, segregation och utanförskap med fokus på barn och ungdomar. Som plattforms medverkande i BMM ska vi alltid föregå med gott exempel och således accepteras inte kränkande, destruktivt- och eller förstörande beteende/agerande eller någon form av mobbning inom plattformen och inbördes.

Inom BMM ska vi agera med respekt, hänsyn och omtanke. Vårt fokus är och vår kraft ska läggas på att hjälpa mobbade barn och ungdomar samt agera mot mobbning med de förutsättningar och möjligheter vi har.

Förfarande vid varning
Varning kan ges till plattformens medverkande om så anses befogat och nödvändigt. Varningen kan vara skriftlig eller muntlig.
Förfarande vid direkt uteslutning.

Delgivning om direkt uteslutning kan ges muntligen, skriftligen via epost, sms, pm, till berörd medverkande, där denne uppsåtligen och uppenbarligen medvetet velat skada organisationens grundare, namn och syfte.
Den som innehar BMM´s Patch skall återlämnas med omedelbar verkan eller via bifogat foto vara sönderklippt.
Grundarens beslut går inte att överklaga.

Förfarande vid förbud att medverka i Plattformen.

Delgivning om uteslutning fattas av grundaren.

Grundarens beslut går inte att överklaga.

🏍

STÖDAKTIONER OCH MEDVERKAN

BMM är öppen för att medverka i och i att stötta andra organisationer/plattformer vilka verkar mot mobbning av barn och ungdomar.  Detta genom vår närvaro och eventuell praktisk hjälp. Förutsättningen är att dessa organisationer/plattformer är demokratiska, finns registrerade och är politiskt, religiöst- och etniskt oberoende och deras verksamhet riktas mot mobbning av barn och ungdomar.

BMM kan även medverka i att stödja andra organisationer på motsvarande sätt genom sin närvaro och ett praktiskt stöd för svenska organisationer som verkar för andra former av stöd och hjälp för barn och ungdomar, såväl inom landet som internationellt.

BMM medverkar och stödjer bara föreningar och organisationer vilka är demokratiska, finns registrerade i Sverige och är politiskt, religiöst- och etniskt oberoende. BMM och dess medverkande får aldrig vid sådana tillfällen iklä sig i någon ansvars- och/eller ledande operativ roll, agera eller medverka som vakter, trafikledare, etc.

© Bikers Mot Mobbning