🏍 Regelverk/villkor

Bikers Mot Mobbnings Regelverk och Villkor

Allmän information

Bikers Mot Mobbning, härmed benämnd BMM, är det nationella sätet för BMM. Alla distrikt, medlemmar och supporters skall rätta sig efter organisationens regelverk och stadgar.

Alla frågor kring regelverket och stadgarna skall ställas till grundaren och styrelsen för BMM.

Stadgar

BMM´s stadgar har i syfte att reglera vår verksamhet, organisation, förhållningssätt, ledningsprocess och värderingar samt ge förtydligande och vägledning.

Organisationens medlemmar och supporters

Alla medlemmar skall skicka in utdrag ur polisens belastningsregister och skicka det i oöppnat kuvert till organisationens ordförande:

https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM-442-14-Utdrag-Foreningar.pdf

Skulle det finnas anmärkning i någons belastningsregister, innebär det inte, att man inte kan arbeta med barn förutsatt att belastningen inte handlar om barn- och/eller familjerelaterade brott.

Supporter som vill arbeta aktivt i organisationen kan upptas som medlem av särskilda skäl om denne har den kompetensen som efterfrågas eller det intresse som krävs samt skickat in utdrag ur polisens belastningsregister.

Medlems rättigheter

 1. Delta i alla BMM aktiviteter; möten, träffar, evenemang, korteger. Medlem som för fram bil vid kortege, som drivande motorfordon, åker alltid sist i kortegen.
 2. Delta i årsmöte.
 3. Rösträtt vid årsmöte, för medlem har betalt medlemsavgift (senast 31 december föregående år) och fyllt lägst 18.
 4. Bära BMM patch med eget unikt och personligt medlemsnummer.
 5. Möjlighet att handla BMM medlemsprodukter på webbutiken.
 6. Rätt att skriva motioner till årsmötet (oavsett medlemstid).
 7. Rätt att utnyttja, av BMM förhandlade rabatter och förmåner.
 8. Delta i eventuella utbildningar och kurser vilka arrangeras av BMM.
 9. Har inte rätt till del av organisationens behållning eller egendom vid organisationens upplösning

 

Medlems skyldigheter och åtaganden

 1. Betala in medlemsavgift (för rösträtt vid årsmöte krävs att man varit medlem i 12 månader).
 2. Skickat in utdrag ur polisens belastningsregister: BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret för föreningar m.m
 3. Följa och efterleva BMM´s stadgar samt följa och respektera organisationsbeslut.
 4. Hålla sig informerad om aktiviteter och uppdateringar vilka publiceras på BMM’s hemsida samt i länsgrupper och medlemsgrupp på Facebook.
 5. Visa omtanke, hänsyn och respekt och stå upp för BMM’s värderingar.
 6. Utföra erhållna och accepterade uppdrag inom BMM på ett föredömligt och ansvarsfullt sätt.
 7. Respektera och följa instruktioner vilka delgivits av Road Officer och/eller Road Captain, Distriktsansvarig eller Distriktssamordnare i samband med körningar och evenemang.
 8. Säkerställa att BMM har medlemmens aktuella kontaktuppgifter och e-mail adress.

Medlem och supporters skyldigheter samt i samband med körning/korteger

 1. Betala supportmärket
 2. Vara nykter, drogfri och utvilad.
 3. Komma i tid till uppsamlingsplatsen och dessförinnan ha genomfört säkerhetskontroll på sin mc.
 4. Komma till uppsamlingsplatsen fulltankad – alla ska inte behöva vänta.
 5. Lyssna och följa utsedd Road Captain’s anvisningar och instruktioner.
 6. Informera utsedd Road Captain om man är ovan förare.
 7. Avser man avvika under körningen ska detta i förväg meddelas till Road Captain.
 8. Under hela körningen och i kortegen hålla sin tilldelade plats (om sådan tilldelats).
 9. Vara uppmärksam och fokuserad.

Supporters rättigheter

Delta i alla BMM aktiviteter; träffar, evenemang, korteger. Supporters med enbart bil som drivande motorfordon åker alltid sist vid kortege.

 

 Immateriella rättigheter

 BMM´s logotype

Ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättighet.

Logotypen får inte användas, publiceras, reproduceras, förmedlas, tryckas eller spridas på något annat sätt än anvisats och i förväg skriftligen godkänts av BMM´s styrelse.

Copyright

Medlemmar och supporters får ej för eget bruk kopiera delar av eller hela dokument, mallar eller presentationer vilka utvecklats och biställts av BMM. Allt tillhandahållet BMM material ska endast användas i sitt sammanhang och i samband med BMM aktiviteter och enbart i BMM’s syfte med godkännande av styrelsen.

 

Hemsida

BMM´s hemsida (www.bikersmotmobbning.se) ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättigheter. Styrelsen ansvarar för hemsidan genom av styrelsen utsedd webbansvarig.

 

Patchen

Ägs och ingår i BMM´s immateriella egendom och rättighet.

BMM har ingen kravprofil på var patchen sätts på medlemmens MC klädesplagg eller supporterns klädesplagg. Patchen får inte användas, publiceras, reproduceras, förmedlas, tryckas eller spridas på något annat sätt än anvisats och i förväg skriftligen godkänts av BMM´s styrelse.

Bikers Mot Mobbning är en neutral, familjeinriktad organisation.

Vid tveksamheter, kontakta styrelsen.

Att arbeta med barn

BMM är uppdelat i distrikt (per län). Inom varje distrikt innehas utsedda poster för personer som aktivt vill delta i arbete och/eller i kontakt med barn. Kravprofilen per post ser olika ut.

BMM´s distriktsfunktioner

Resursgruppen (RG)

Är rikstäckande med en samordnare. Dess medlemmar skall inneha relevant akademisk utbildning och erfarenhet kring Socialtjänstlagen, Skollagen, ha erfarenhet av nätverk med polis, BUP och andra instanser. Ansvarar för utbildningar inom ämnet för BMM´s medlemmar. Handleda och vara bollplank till BO vid arbete för mobbade barn/ungdomar, inom BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

Full sekretess råder.

Distriktsansvarig (DA)

Har huvudansvaret inom delgivet distrikt och ska aktivt leda, upprätthålla och utveckla verksamheten i sitt distrikt inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

DA är även BMM’s press och informationsansvarig inom distriktet.

DA är distriktets representant och ska löpande hålla styrelsen informerad om aktiviteter och verksamheten inom sitt distrikt samt säkerställa informationsflödet till distriktets medlemmar samt verkställande av styrelsens beslut i distriktet.

Distriktssamordnare (DS)

Har huvudansvar för att upprätthålla kontakten med distriktets medlemmar, medverka i och arrangera olika aktiviteter i distriktet och på alla sätt vara DA behjälpliga i ledningen, upprätthållande och utveckling av BMM i distriktet och inom BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

DA utser DS men skall godkännas av styrelsen. I vissa fall kan styrelsen utse DS men i sådana fall ska DS godkännas av DA.

 

Barnombud (BO)

Finns i varje läns distrikt med en samordnare. BO representeras av människor med egen erfarenhet och relevant utbildning kring barn och ungdom.

BO´s samordnares uppgift vid kontakt med/kring utsatt barn är att kalla in sin Styrelsen, Bo-medarbetare och Resursgruppen för att i grupp informera om det utsatta barnet/ungdomen.

BO har till uppgift att inhämta information, innan man sätter igång ett planerat arbete kring ett barn. Skulle det visa sig att andra instanser redan är involverade måste BO, Styrelsen och Resursgruppen överväga om att dra sig tillbaka.

Vid enighet om hjälpinsats skall en individuell handlingsplan upprättas och godkännas tillsammans med vårdnadshavare. Det är alltid vårdnadshavaren och berört barn/ungdom som avgör om hjälpinsats.

För varje barn/ungdom BMM hjälper skall en mentor utses. Regelbunden kontakt skall kvarstå, oavkortat.

Full sekretess råder

Road Officer (RO)

Road officer (RO) har övergripande ansvar vid korteger, se till att det blir kontinuerliga körningar i länet, ha en delaktighet i evenemang og aktivitetsplanering, hålla kortegeutbildningar, utse RC i sitt distrikt, inom ramen av BMM’s stadgar och styrelsens direktiv.

BMM har fått tillåtelse att använda sig av SCRC’s utbildningsmaterial avseende körning i grupp/kortegekörning och denna modell ska tillämpas av BMM. Styrelsen kommer att vara distrikten behjälpliga i att utbildningsmöjligheter skapas.

Det är RO´s ansvar att relevant antal av utbildade Road Captain’s finns i distriktet och att utbildning av dessa sker fortlöpande.

Vid förfrågan om kortege kring barn/ungdom, tillkallas RO som tillsammans med utsedda Road Captains (RC) i länet, upprättar kontakt med BO och vårdnadshavare för planering av körning.

Sponsringsansvarig (SA)

Har en rikstäckande funktion för anskaffning av sponsorer inom hela organisationen, kommunikation och koordination av dessa.

Press och Media

Får aldrig tillkallas av Bikers Mot Mobbning utan vårdnadshavares godkännande eller förfrågan. Tar vårdnadshavare själv kontakt med media, står detta under dennes ansvar. BMM är skyldiga att informera om detta.

All presskontakt ska generellt hänvisas till informationsansvarig utsedd av styrelsen eller till BMM’s ordförande.

Distriktsansvarig (DA) och/eller distriktssamordnare (DS) om så beslutats av DA får delge information till press och media om specifik pågående aktivitet i distriktet samt i övrigt enbart återge information av känd och offentlig natur som erhållits av BMM i form av broschyrer, innehåll på hemsida, etc. I alla övriga sammanhang ska DA och/eller DS hänvisa till BMM’s informationsansvarig eller styrelsens ordförande.

KOMMUNIKATION SOCIALA MEDIER

BMM är en demokratisk, partipolitiskt, etniskt- och religiöst obunden organisation – vilket ska prägla kommunikationen och vårt inbördes bemötande även på sociala medier. Ingen publicering av politisk, religiös eller rasistisk karaktär får förekomma eller accepteras.

Respekt, god ton och omtanke ska tillämpas i all kommunikation och i alla inlägg på medlemssidor, hemsida, etc.

Huvudsyftet är inbördes kommunikation och informationsspridning rörande BMM och medlemsrelaterade frågor/kontakter inte reklamspridning. Irrelevanta inlägg av alla dess slag ska undvikas.

Upplagt material på nätet finns kvar för alltid och således ska gott omdöme tillämpas. Vid misstag eller felaktigheter ska omgående rättning göras av utläggaren/författaren. Det är författaren/utläggaren som är ansvarig för innehåll, publicerat material och källgranskning för allt denne lägger ut/publicerar.

Vid frågor eller anmälan om olämplig/otillbörlig publicering ska styrelsen kontaktas. Webbansvarig i styrelsen och/eller av styrelsen utsedd webbansvarig kan blockera eller begränsa medlem som överträder denna stadga. Spridning av rasistisk, grovt stötande och/eller förnedrande information kommer leda till uteslutning ur BMM.

INTERN MEDLEMSKOMMUNIKATION

Kommunikationen ska alltid präglas av tydlighet, inbördes respekt, god ton och omtanke med BMM i fokus.

Ryktesspridning, personliga påhopp, vulgära och rasistiska uttryck tolereras inte. Vid förekomst bör distriktansvarig DA och förutsatt att kommunikationen sker på internet, webbansvarig kontaktas.

Medlemmar ska i första hand vända sig direkt och personligen till respektive Distriktssamordnare (DS) eller distriktsansvarig (DA) avseende frågor, förslag, synpunkter eller klagomål.
Supporters vänder sig direkt till styrelsen.

Alla medlemmar och supporters kan alltid personligen kontakta valfri medlem i styrelsen för att ställa frågor, eller framföra synpunkter och klagomål. Osaklig eller destruktiv kritik kommer ej att beaktas.

 

Distriktsmöten och aktiviteter

Medlemsmöten

Att göra saker tillsammans skapar gemenskap, tillhörighet och lagkänsla – således är aktiviteter och medlemsmöten väsentliga för BMM’s utveckling, sammanhållning och stärker oss i vår verksamhet mot mobbning.

Distrikten bör anordna ett medlemsmöte/träff per månad eller minst ett möte per kvartal i syfte att upprätthålla personlig kontakt, informationsutbyte, utbildning, etc.

Körningar

Syns vi så finns vi – det är väsentligt att vi syns på vägar och gator. Körningar och korteger ger oss inte bara glädje och samvaro men gör oss synliga för allmänheten och inte minst barn och ungdomar som kanske är i behov av vårt stöd.

Varje distrikt bör planera minst 2-4 gemensamma körningar under säsongen och i ett av dessa även bjuda in andra BMM distrikt att delta.

Dessa körningar exkluderar eventuella riktade körningar/korteger/evenemang och/eller andra BMM aktiviteter vilka kan uppkomma med kort varsel.

 

SÄKERHET

Medlemmars och vägtrafikanters säkerhet skall alltid prioriteras.

 1. Vi följer gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar i samband med körningar.
 2. Vi är nyktra, drogfria och utvilade innan vi kör.
 3. Säkerhetskontroll ska ha genomförts innan man kommit till uppsamlingsplatsen.
 4. Planerade korteger eller gemensamma körningar ska ställas in vid dåliga väderförhållanden.
 5. Västar skall alltid bäras av minst Road Officer, Road Captain, Road Guards och Tail Gunner i samband med körningar och korteger.
 6. Vi respekterar och följer Road Officer och/eller Road Captain’s instruktioner.

MISSBRUK OCH DROGER

BMM vänder sig mot och tar avstånd från all form av drogmissbruk.

Medlemmar och supporters får inte delta i några av BMM arrangerade publika aktiviteter eller publika aktiviteter där BMM officiellt medverkar i, under inflytande av droger eller alkohol. Samma gäller i all kontakt och möte med barn och ungdomar i samband med BMM aktiviteter. Överträdelse kan leda till uteslutning.

BMM förutsätter och kräver att medverkande vid alla körningar är nyktra och drogfria. BMM kan inte iklä sig ansvar för individens nykterhet och drogfrihet men vid misstanke om motsatsen ska Road Officer och/eller Road Captain avvisa medlem och/eller följare från att delta i körningen. Road Officer och/eller Road Captain beslut ska respekteras.

KRÄNKANDE OCH FÖRSTÖRANDE BETEENDE

BMM tar avstånd från mobbning, segregation och utanförskap med fokus på barn och ungdomar. Som medlemmar och supporters i BMM ska vi alltid föregå med gott exempel och således accepteras inte kränkande, destruktivt- och eller förstörande beteende/agerande eller någon form av mobbning inom organisationen och inbördes mellan organisationens medlemmar.

Inom BMM ska vi agera med respekt, hänsyn och omtanke. Vårt fokus är och vår kraft ska läggas på att hjälpa mobbade barn och ungdomar samt agera mot mobbning med de förutsättningar och möjligheter vi har.

Förfarande vid varning

Varning kan ges till medlem och supporters av DA på dennes initiativ eller via styrelsens direktiv, om så anses befogat och nödvändigt. Varningen ska vara skriftlig och anledning till varningen ska tydligt anges. DA ska förutom medlemmen, supportern inkludera styrelsens medlemmar, supporters vid utskicket av varningen.

Vill medlem eller support opponera sig mot eller bestrida varningen sker detta skriftligen inom 2 veckor från erhållandet av varningen till DA och av styrelsen utsedd medlemskontakt alternativt ordföranden. Medlem, support som erhållit 3 varningar inom en tvåårsperiod kommer uteslutas ur organisationen med omedelbar verkan.

Förfarande vid direkt uteslutning.

Delgivning om direkt uteslutning kan ges muntligen, skriftligen via epost, sms, pm, till berörd medlem, där medlem uppsåtligen och uppenbarligen medvetet velat skada organisationens styrelse, namn och syfte.
Patchen skall återlämnas med omedelbar verkan.
Styrelsens beslut går inte att överklaga.

Förfarande vid uteslutning.

Delgivning om uteslutning ska fattas av styrelsen i samråd med berörd DA. Delgivning om uteslutning ska skickas till berörd medlem, support av styrelsen (medlemsansvarig) till medlem, supports folkbokföringsadress. Delgivningen ska tydligt inkludera orsak/skälet till uteslutning.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen, supportern inom 14 dagar från erhållandet av delgivningen, fått tillfälle att skriftligen överklaga/yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet, support ifrågasatts.

Styrelsen ska återkomma med slutligt beslut till medlemmen, supportern inom 5 dagar efter erhållandet av medlem, supports överklagan. Beslutet ska vara skriftligt. Har medlemmen, supportern inte överklagat delgivningen inom 14 dagar övergår delgivningen automatiskt till beslut om uteslutning.
Styrelsens beslut går inte att överklaga.

 

STÖDAKTIONER OCH MEDVERKAN

BMM är öppen för att medverka i och i att stötta andra organisationer vilka verkar mot mobbning av barn och ungdomar.  Detta genom vår närvaro och eventuell praktisk hjälp. Förutsättningen är att dessa organisationer/föreningar är demokratiska, finns registrerade och är politiskt, religiöst- och etniskt oberoende och deras verksamhet riktas mot mobbning av barn och ungdomar.

BMM kan även medverka i att stödja andra organisationer på motsvarande sätt genom sin närvaro och ett praktiskt stöd för svenska organisationer som verkar för andra former av stöd och hjälp för barn och ungdomar, såväl inom landet som internationellt.

BMM medverkar och stödjer bara föreningar och organisationer vilka är demokratiska, finns registrerade i Sverige och är politiskt, religiöst- och etniskt oberoende. BMM och dess medlemmar får aldrig vid sådana tillfällen iklä sig i någon ansvars- och/eller ledande operativ roll, agera eller medverka som vakter, trafikledare, etc.

Distriktsansvarig (DA) har mandat att inom ramen för BMM’s stadgar ta beslut om medverkan i stödaktioner inom sitt distrikt men ska alltid i förväg informera styrelsen. Vidare ska DA även informera styrelsen om utfallet och ansvara för att dokumentation från aktivitet sänds till webbansvarig.

© Bikers Mot Mobbning, 802498-4844.