🏍 Årsprotokoll

Bikers Mot Mobbnings Årsmöte 2018-02-24

Protokoll fört vid årsstämma med medlemmarna i Bikers Mot Mobbning, 802498-4844.
Närvarande
Karl-Åke Johansson
Birger Triker Wallöé
Jan-Olov Anderasson
Ulf Berg-André
Henrik Svensson
Matilda Olsson
Christina Wilhelmsson
Dennis Wilhelmsson
Mats Persson
Conny Sohrman
Krister Carlsson
Sven-Åke Palmgren
Camilla Lindsköld
Roland Lindsköld
Anna Hild Olsson

§1 Mötet öppnades

§ 2 Val av ordförande och protokollförare
Till ordförande för årsmötet valdes Karl-Åke Johansson och Camilla Lindsköld valdes till
protokollförare.

§ 3 Val av rösträknare och justerare
Årsmötet valde Roland Lindsköld och Conny Sohrman till rösträknare och justerare att justera jämte
ordförande.

§ 4 Fastställande av rösträtt
Stämman beslutade att alla närvarande medlemmar hade rösträtt.

§ 5 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet svarade enhälligt ja.

§ 6 Godkännande av dagordning
Årsmötet godkände dagordningen.

§ 7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna
verksamhetsåret.

Ordförande (Anna Hild Olsson) från styrelsen läste upp verksamhetsberättelsen varpå årsmötet
godkände denna.

§ 8 Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning.
Tf Revisor (Camilla Lindsköld) drog den ekonomiska redogörelsen i stället för kassören (Els-Marie
Egonsson) i dennes frånvaro. Årsmötet beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen
och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Årsmötet godkände den framlagda revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§11 Redovisning av extra årsmötets protokoll
Årsmötet godkände protokollet.

§12 Val av Styrelse:
A) Styrelseledamot 1 år valdes Jan-Olov Andreasson (Sekreterare)
Styrelseledamot 1 år valdes Sven-Åke Palmgren
Styrelseledamot 2 år valdes Annicka Andreasson (Kassör/Medlemsansvarig)
Styrelseledamot 2 år valdes Henrik Svensson
Styrelseordförande Anna Hild Olsson sitter kvar
B) Styrelse suppleant 1 år valdes Matilda Olsson
Styrelsesuppleant 1 år valdes Mats Persson
Styrelsesuppleant 2 år valdes Birger Triker Wallöé
C) Revisor 1 år valdes Camilla Lindsköld
D) Valberedning 1 år valdes Dennis Wilhelmsson (Sammankallande)
Valberedning 1 år valdes Christina Wilhelmsson
Valberedning 1 år valdes Krister Carlsson

§13 Struken redogjordes vid § 7

§14 Behandling av ärenden och motioner som stadgeenligt framlagts av organisationens
medlemmar, distrikt samt förslag från styrelsen.

Motion nr 1 inskickad av Camilla Lindsköld gällande omläggning av räkenskapsår. Godkändes av
årsmötet och nytt räkenskapsår fastställdes till 0701-0630 med förlängt år första omläggningsåret.
Motion nr 2 inskickad av Camilla Lindsköld gällande omorganisation av län/distrikt. Motionen föreslog
färre distrikt i hela landet. Frågan kunde ej fastställas på årsmötet och bordlades och gav styrelsen i
uppdrag att utvärdera detta ytterligare.
Inga fler motioner eller ärenden presenterades.

§15 Medlems- och supportavgifter för 2018
Årsmötet enades om höjning av avgifterna.
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 400 kr
Supportavgiften för 2018 fastställdes till 300 kr

§16 Distrikten
Västra Götaland fortsätter att köra sammankomster som t ex fika fram till sommaren.
Roadofficeren Roland Lindsköld drog kort information om kommande kortegen och uppsamling på
Gustav Adolfs Torg 24 Maj i Göteborg.

§17 Förtalskampanj – polisanmälan
Anna återberättade om det förtal som spred sig på sociala medier (Facebook) i december innan jul,
mot bl a BMM och enskilda medlemmar.
En polisanmälan gjordes av styrelsen mot tre personer men lades ner i brist på underlag av åklagaren.
Anna Hild Olsson kommer att följa upp detta med åklagaren och möjlig en ny polisanmälan kommer.

§18 Uteslutning
Tre personer har under verksamhetsåret blivit uteslutna pga av agerande som går emot BMM´s
stadgar och regelverk.
Det beslutades på årsmötet att alla medlemmar som lämnar BMM kommer namnges på hemsida och
Facebookgrupperna, men ej anledning. §15 i stadgarna kommer justeras enligt detta beslut.

§19 Övrigt
Två medlemmar frågade om hjälp med deras sons skola och resursgruppen tog alla uppgifter och gör
uppföljning.
Sven-Åke Palmgren gjorde en kort sammanställning på några pågående fall som han och Jan-Olov
Andreasson arbetar med.
Det kommer arbetas fram ett färdigt media- och marknadsföringsmaterial.

§20 Mötet avslutades

Ordförande
Karl-Åke Johansson

Camilla Lindsköld
Protokollförare

Roland Lindsköld

Conny Sohrman
Justerare

 

 

***************************************************************************************************

 

Bikers Mot Mobbnings Årsmöte 2017-02-25

Dagordning

 1. Mötet öppnas

Mötet förklaras öppnat

 1. Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes

 1. Val av mötesledning

Mötet valde sittande ledning som mötesledning.

 1. Val av justeringsman/rösträknare

Johannes Kuller valdes att justera och räkna röster.

 1. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp och behandlade viktiga händelser under 2016 och vilka som ingått i styrelsen och som samordnare.

 1. Revisionsberättelse

Revisorns berättelse lästes upp och deltagarna fick del av den ekonomiska rapporten.

Summan stämde men en post gällande sponsring saknades.

Mötet gav styrelsen och kassören ansvarsfrihet med förbehållet att den ekonomiska rapporten skall revideras och godkännas på det kommande extra årsmötet.

 1. Fastställande av medlemsavgiften

Mötet hade förslag på 160, 190 samt 200 kr. Handuppräckning gav resultatet 160kr 6 röster, 190kr 7 röster, och 200kr fick 8 röster varav medlemsavgiften fastställdes till 200 kr.

 1. Inkomna motioner och förslag på omorganisation med arbetsgrupper.
 2. a) Anna presenterade sina idéer för ett filmprojekt som togs emot med stort intresse av mötet. Även hur arbetet med utbildningsmaterialet mot skolor och föreningar ska tas fram och hur det skulle kunna se ut diskuterades.

Att ta fram ett material som skiljer sig från mängden och som är unikt för BMM för att göra det  intressant för skolan att bjuda in oss.

En arbetsgrupp bestående av styrelse, Samordnare och medlemmar skapas av styrelsen. En förfrågan där intresserade och kunniga medlemmar rekryteras och bör gå ut snarast.

 1. b) Anna läste upp Åsa Tingemars inskickade förslag (se bilaga)

Åsa berörde frågan om vilka evenemang vi skulle rikta vår verksamhet mot och vad vi ska stötta.

Här diskuterade mötet flitigt och majoriteten tyckte vi skulle ha en tydlig målbeskrivning dvs. vad vi i BMMs namn kommer stötta. Inriktningen bör  vara mot mobbade barn och ungdomar. I denna fråga har styrelsen tolkningsföreträde om tvist uppstår i tolkningen av målbeskrivningen.

Åsa berörde åsiktsfriheten i samordnargruppen och mötet diskuterade huruvida kränkning förekommit där. Att ha en avvikande åsikt kan aldrig vara kränkande var den samlade åsikten i frågan. ”Högt till tak” med sakliga argument för eller emot något  är okej.

Aktiviteter kommer behandlas i en aktivitetsgrupp.

Åsas förslag kommer hamna hos de ansvariga i respektive område.

 1. c) Peter Beckert redogjorde sina yrkanden som mötet diskuterade och senare gav bifall åt (se bilaga)

Jonas Jägerby visade ett förslag på hur vår organisation kan vara strukturerad med arbetsgrupper (se bilaga)

 1. Val av ny interimsstyrelse på 1år efter omfattande ändringar i stadgarna.

Mötet valde genom handuppräckning med full majoritet att välja in två nya styrelsemedlemmar för att fylla de vakanta platserna med två ledamöter och två suppleanter. Alla sitter 1år i den tillfälliga styrelsen

Nya styrelsen ser ut enligt följande

OrdförandeAnna Hild Olsson

SekreterareJonas Jägerby

KassörEls-Mari Egonsson

KortegeansvarigHenrik Svensson

Medlems/SupportsansvarigMikael Eriksson

LedamotPeter Beckert och Jan-Olov Andreasson

 1. Val av suppleant 1år

Här valdes Lotta och Johannes in till  suppleanter på 1år

 1. Val av ledamot 1år

Peter Beckert och Jan-Olov valdes in till ledamöter på 1år.

 1. Val av valberedningen två personer på 1 år vardera varav en av dessa sammankallande.

Mötet kom fram till tre personer och röstade fram Camilla (sammankallande), Roland och Helen Rösth

 1. Frågor som rör patchar, kläder mm. Förslag läggs fram på årsmötet.

En arbetsgrupp jobbar med dessa frågor och info  kommer löpande i Länsgrupperna och/eller i medlem/supportgruppen

 1. Vilka evenemang, Korteger, mm (tex. Hojrock, BMM dag mm) ska vi finnas representerade 2017

Frågorna behandlas i den kommande arbetsgruppen för detta och en planering på evenemang med datum ska snarast tas fram.

 1. Samordnarträffar och stöd till övriga län (norr om sthlm)

Frågan diskuterades och ett förslag var att BMM  ska försöka delta på några träffar Norrut (tex. Midnattsolsträffen i Gällivare)

 1. Övriga frågor

Jonas läste upp Roger Cassmans inskickade förslag (se bilaga) och mötet kom fram till följande:

 • Styrelsen beslutar datum och tid med beaktande av medlemmars förslag.
 • Det finns bestämmelser i FB-grupperna som alla måste rätta sig efter. Reglerna ska vara tydliga och i tveksamma fall har styrelsen tolkningsföreträde.
 • Registerutdrag kommer fortsättningsvis krävas av: Styrelsemedlemmar, Distriktssamordnare och de som aktivt arbetar med ungdomar och barn i BMM:s regi.
 • Mötet diskuterade ändring av strukturen i föreningen gällande län då förslaget var att minska antal län och göra större distrikt. Det diskuterades för och nackdelar men länen förblir oförändrade tills vidare.
 • Mötet tog till sig av förslaget och diskuterade detta men inga nya beslut eller förhållningsätt togs i frågan.
 1. Mötet avslutas