Kallelse till extra årsmöte 21/9-19

Bikers Mot Mobbning kallar till extra årsmöte, lördag den 21 september kl 12:30 vid Rävlanda Föreningsgård, Sätilavägen 12, 438 97 Rävlanda.

OSA senast 19/9 pga utrymmesskäl.

Dagordning

  • Mötets öppnande
  • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
  • Val av sekreterare
  • Fastställande av röstlängd
  • Godkännande av dagordningen
  • BMMs framtid
  • Mötets avslutande