Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasserier

Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasserier (klicka på texten för att gå vidare)

Fakta

Trakasserier är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

En utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Att motverka trakasserier i skolan är ett prioriterat område för DO.

Senast uppdaterad: 22 januari 2016 av DO