🏍 Stadgar

STADGAR FÖR BIKERS MOT MOBBNING ORGANISATIONS NR 802498-4844

BILDAT 2015

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Organisationen Bikers Mot Mobbning (BMM) är en demokratisk, partipolitiskt, etniskt- och religiöst obunden ideell organisation

1:§ Ändamål

Organisationen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med särskild målsättning att motverka och förebygga mobbning bland barn och ungdomar i samhället, på skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar genom att: – Sprida kunskap och information om mobbningens negativa inverkan – Genomföra egna manifestationer mot mobbning – Delta i och stödja evenemang och manifestationer mot mobbning av barn och ungdomar – Visa stöd och stötta mobbade barn och ungdomar.

2:§ Sammansättning

Organisationen består av de fysiska personer som har upptagits i organisationen som medlemmar.

3:§ Beslutande organ

Organisationens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4:§ Firmateckning och bankmedel

Organisationens firmatecknare är ordföranden och kassör var för sig. Bankmedel ordförande och kassören innehar all behörighet till bankkonton och internetbank. Inget arvode utgår till organisationen för sitt engagemang och all eventuell vinst går tillbaka till föreningen och föreningsverksamheten. Reseersättning utgår till styrelsens medlemmar vid långväga möten med vårdnadshavare, barn och ungdom samt övriga instanser.

5:§ Verksamhets- och räkenskapsår 1 september till 30 juni.

6:§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar har styrelsen tolkningsrätt. För oförutsedda fall vilka inte omfattas eller inkluderas i stadgarna men vilka bör inkluderas eller revideras har styrelsen mandat att på bästa sätt i nutid hantera frågan/fallet och ska i sådana fall även ta fram förslag till tillägg och/eller ändring av stadgarna till nästkommande årsmöte.

7:§ Tvist

Talan i tvist mellan medlem och organisationen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Varje part, svarar för egna kostnader liksom kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8:§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs majoritetsbeslut vid årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Förslag ska avges i form av motion och skall ha inkommit styrelsens sekreterare senast 30 dagar innan årsmötet.

9:§ Upplösning av organisationen

För upplösning av organisationen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av organisationen skall organisationen tillgångar användas till föreningsfrämjande ändamål och mottagaren ska beslutas och anges, dessutom ska det beslutas om var den upplösta organisationens handlingar m.m. skall arkiveras. ORGANISATIONENS MEDLEMMAR OCH SUPPORTERS Medlem och supports skyldigheter, rättigheter, åtagande se Regelverk/villkor

10:§ Medlemskap

För att bli medlem i BMM krävs följande: Vara lägst 16 år med giltigt förarkort för körkort A och/eller B (MC och Trike) eller vara medåkande.

11:§ Medlemsavgift

Medlemsavgiften är av en engångskaraktär (livslång). I medlemsavgiften ingår en patch med BMM´s logotype. Eventuell årlig justering av medlemsavgiften föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet. Ändringar i medlemsvillkor och övriga medlemsförhållanden beslutas av årsmötet.

12:§ Medlems och supportregister

Som medlem och support ger man sin tillåtelse och accepterar att ingå i organisationens medlems/supportregister vilket upprättats av BMM.

13:§ Supporter som vill arbeta aktivt i organisationen kan då upptas som medlem av särskilda skäl om denne har den kompetensen eller resurs som efterfrågas eller nyttjande intresse finns.

14 § Utträde ur organisationen

Medlem, support som vill utträda ur organisationen skall skriftligen begära om utträde till Distriktsansvarig (DA). Den utträdande personen skall återlämna sin patch i obrukbart skick eller bifoga ett foto som visar att patchen förstörts eller är obrukbar. När DA erhållit patchen eller bevis för att patchen är obrukbar ska DA informera medlemsansvarig i styrelsen och därefter avförs personen från medlemsregistret och anses därmed ha lämnat organisationen. Medlem, support som lämnat organisationen eller uteslutits får inte bära BMM´s patch.

15:§ Uteslutning

Medlem och support får uteslutas ur organisationen om denne; Varit godkänd och haft BMM’s förtroende att arbeta med barn, där vederbörandes belastningsregister ändrats (belastats) utan att denne meddelat BMM’s styrelse och utsedd medlemsansvarig om detta. Frekvent uppträtt och/eller uttryckt sig kränkande, vulgärt, grovt nedlåtande och/eller grovt respektlöst mot andra medlemmar, supporters trots erhållen skriftlig varning som ska signeras av mottagaren om så inte sker utesluts medlemmen omgående från DA eller styrelsen. Grovt och upprepat brutit mot väsentliga delar av BMM’s stadgar och där bedömningen gjorts att vederbörande inte har för avsikt att respektera och följa dessa eller andra organisationsbeslut. Utgjort en uppenbar säkerhetsrisk för sig och andra medlemmar, supporters i samband med körning genom att t.ex. deltagit i körning onykter eller drogpåverkad eller vägrat följa Road Captain’s instruktioner och beslut. Uppenbarligen och bevisligen motarbetat organisationens verksamhet och ändamål. Uppenbarligen skadat eller försökt skada organisationens intresse och rykte. Värvat över medlemmar, supporters till liknande organisation från BMM.

STYRELSEN

16:§ Sammansättning

Styrelsen består av 5 ledamöter och 3 suppleanter i form av följande: Ordförande, sekreterare, kassör/medlemsansvarig och övriga ledamöter. Både ordförande och kassör bör sitta på 2 år men omlott, dvs de skall inte väljas om samma år. Alla positioner kan fördelas av styrelsen. Stämman väljer ledamöter och styrelsen fördelar arbetet/områdena i styrelsegruppen. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Väljer man att avgå från sitt förtroendeuppdrag mitt under mandatperioden, kan man först efter 4 år, från sitt utträde, återinväljas som ledamot, suppleant eller valberedningen.

17:§ Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen organisationens beslutande organ och ansvarar för organisationens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för organisationens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillgodose att för organisationen gällande lagar och bindande regler iakttas. Verkställa av årsmötet fattade beslut. Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen. Ansvara för och förvalta organisationens medel. Förse revisorn räkenskaper mm enligt 18§. Förbereda årsmöte

MANDATPERIOD FÖR STYRELSEN

Grundaren sitter i styrelsen med rösträtt på obestämd tid.

2 st styrelseledamöter 2 år (ordförande, kassör)

2 st styrelseledamöter 1 år (sekreterare)

2 st suppleanter 1 år

1 st suppleant 2 år

1 st revisor 1 år

SUPPLEANTER

18:§ Sammansättning 3 st suppleanter, valda av årsmötet, ingår i styrelsen. Suppleanterna skall närvara vid alla styrelsemöten. Vid utträde av ordinarie ledamot ges suppleant rösträtt, för den ledamot som saknas. Väljer man att avgå från sitt förtroendeuppdrag mitt under mandatperioden, kan man först efter 4 år, från sitt utträde, återinväljas som ledamot, suppleant och/eller valberedningen.

VALBEREDNINGEN

19:§ Sammansättning: valberedningen består av valberedningens ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när valberedningens ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Väljer man att avgå från sitt förtroendeuppdrag mitt under mandatperioden, kan man först efter 4 år, från sitt utträde, återinväljas som ledamot, suppleant och/eller valberedningen.

20:§ Åliggande valberedningen skall i god tid senast 12 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast 6 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigande medlemmar sitt förslag.

REVISORN

21:§ Revision: revisorn har rätt att fortlöpande ta del av organisationens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

22:§ Tidpunkt Årsmötet är organisationens högst beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på̊ tid och plats som styrelsen bestämmer.

23:§ Kallelse

Kallelse skall meddelas senast 3 veckor innan mötet där styrelsens ordförande är sammankallande. Kallelse, datum och plats går ut via hemsidan samt i länsgrupper och medlemsgrupp på Facebook som evenemang.

24:§ Ärenden vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt protokollförande för mötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Fastställande av rösträtt
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över/eller underskott i enlighet med balansräkning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Redovisning av tidigare årsmötesbeslut
 12. Val av:
  a) styrelseledamöter
  c) suppleanter
  d) revisor
  e) valberedningen
 13. Behandling av ärenden och motioner som stadgeenligt framlagts av organisationens medlemmar, distrikt samt förslag från styrelsen

25:§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en 1/10 del av organisationens röstberättigade medlemmar begär detta. Sådan begäran ska framställas skriftligen till styrelsen och inneha skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två̊ månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall till ställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och även publiceras på BMM’s hemsida samt i länsgrupper och medlemsgrupp på Facebook. REGELVERK Alla BMM´s medlemmar, supporters och distrikt får sina direktiv från styrelsen och skall rätta sig efter organisationens stadgar och regelverk.

© Bikers Mot Mobbning Bikers, 802498–4844.