BMM – För barnens Bästa. 26 maj på Gustav Adolfs Torg, Göteborg samt kortege kl 11:00

Nu är det äntligen dags för BMM´s årliga event.

Lördag 26 maj kl 12:00-15:30, Gustav Adolfs Torg, Göteborg

Denna dag innehåller två delar. Dels en kortege körning
På torget kommer det ske olika aktiviteter som bl a barnen får sitta på hojarna, lotteriförsäljning och mingel mm.
Detta event vänder sig till allmänheten och dvs barnfamiljer, skolor, kommun och massmedia mm.
BMM vill denna dag belysa om sin verksamhet och vad vi kan stödja och hjälpa till med.

Vi verkar för barnen!

Alla är välkomna!
Distriktsansvarig i BMM Västra Götaland
Camilla Lindsköld

Kortegen

Nu är det dags för BMM-kortegen i Göteborg.
Vi samlas 10:30 på parkeringen Alekärrsgatan/Gamlestadsvägen (gamla GÖFAB) i Gamlestaden. Avfärd 11:00 Körningen kommer att vara i två delar.
Vi startar i stor grupp och vid Delsjö-motet (BURGER KING) där vi tar ett stopp. Därifrån in till slutmålet inne i Göteborg kommer vi att köra i mindre grupper med ledarhoj i varje grupp.
Ta med era mc-åkande vänner, för det är öppet för alla.

RO Västra Götaland
Roland Lindsköld

 

Kallelse till Årsmöte 24/2 2018 kl 13:00

Plats: Alingsåsparken, Folkparksgatan 3A, 441 45 Alingsås, Västra Götaland

Tid: kl 13:00

Dagordning
 
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförande för mötet
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Fastställande av rösträtt
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
8. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över/eller underskott i enlighet med balansräkning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Redovisning av tidigare årsmötesbeslut
12. Val av:
a) styrelseledamöter
b) suppleanter
c) revisor
d) valberedningen
13. Verksamhetsberättelse för 2017
14. Behandling av ärenden och motioner som stadgeenligt framlagts av organisationens medlemmar, distrikt samt förslag från styrelsen.
15. Medlems/supportavgift för 2018
16. Distrikten
17. Förtalskampanj – polisanmälan
18. Uteslutning
19. Övrigt
 20. Mötets avslutande

Inkomna motioner
MOTION
Idagsläget har styrelsen DA ansvaret över de län som saknar medlemmar i ansvarsgruppen.
Detta är betungande för somliga medlemmar i styrelsen. I stället för att försöka hitta aktiva
medlemmar till 21 län kan det vara mer greppbart med 7 distrikt (se bilaga nr 1 och 2).
Detta förlag på distrikt är formbart och kan grupperas hur vi vill. Idag har vi DA i 4 av dessa
distrikt vilket innebär att det behövs 3 st till. Och med tiden kan man öka distriken med DS,
RO och BO där det inte finns idag. Resursgruppen arbetar rikstäckande och finns för alla
distrikt, men kan självklart utökas med tiden.
Med vänlig hälsning
Camilla Lindsköld
DA Västra Götaland
____________________________________________________

MOTION
Med tanke på vårt låga medlems närvarande på årsmöte, är årstiden en faktor?
Är mitt förslag följande:
Ändra verksamhetsåret till 30 juni och årsmöte i Augusti eller september. Då skulle man
kunna samköra detta med en sommarfest.
Arbetet i vår organisation är inte säsong relaterat då det fortgår hela året. Men sommaren är
lugnare pga sommarlov och semester.
Att ändra detta kan göras på två sätt. Ett förkortat år 20180101-20180630 eller förlängt
20180101-2019630.
Med vänlig hälsning
Camilla Lindsköld
DA Västra Götaland